Kacang tana

Kacang tana (Arachis hypogaea) otabâ kacang kolè' iyâ arèya tamenan cang-kacangan anggota famili Fabaceae sè la ètamen polana ngasèlaghi. Tamenan arèya dhâddhi cang-kacangan palèng penting samarèna kadhelli. Kacang tana bânnè tamenan asli Indonesia, malaènaghi tamenan asli benua Amèrika.

Robâ ghenna'na tombuwân kacang kolè'
Kacang kolè'