Korsè panèka sala sèttong parabhutan bengko sè biyasa èghunaaghi ghâbây kennengngan toju'. Umumma, korsè andi' 4 soko sè èghunaaghi ghâbây mèkol è attasa.

Korsè

Dâlem kaodi'an manossa, korsè èghunaaghi ghâbây toju' longkang anggota bhâdhân otabâ mènangka mèkol longkang bhâdhân sè laèn. Korsè jhughâ bânnya' èghunaaghi dâlem kaodi'an sarèh-arèh è kantor, sakola, bengko bân èn-laèna, saèngghâ korsè aghâdhui manpaat sè bânnya' dâlem kaodi'an manossa.

Abâs kèyaSunting

  • Mèjâ
  • Lomarè