Sajhârâ

Sajhârâ panèka artèna kadhâddhian è masa lambâ' sè bender-bender kadhâddhian bân gaduân bhuktè sajhârâ otabâ gaduân sumber sejarah sè jellas. Kata sajhârâ nèka eyasal dâri bhâsa Arab (شجرة: šajaratun) sè artena ka'-bungka'an. Dâlâm bhâsa Arab saos, sajhârâ nèka èsebut تاريخ sè arteèa tarikh. Èlmo sajhârâneka èmasok dâlâm èlmo sosial bân ahubungan onggu kalabân èlmo-èlmo laenna èyantarana: antropologi, geografi bân laèna. Istilah sè mirip artèna kalabân sajhârâ enggi panèka babad, tapè babad gaduân cakoban artè sè lebbi loas.

PembagiyanSunting

Tengale juganSunting