Sambhung ḍârâ

macemma tombuwân

Sambhung ḍârâ (Excoecaria cochinchinensis) iyâ arèya tamennan sè tamaso' ka ḍâlem famili Euphorbiaceae. Tamenna arèya èyangghuy ghâbây tambhâ sè asalla ḍâri Cèna bân Asia Tèmor Lao'.

Sambhung dârâ

Salaènna èkaghâbây tambhâ, tamennan arèya èghuna'aghi kèya ghâbây racona jhuko' polana bisa mamatè jhuko'. Makkèna ḍâ'iyâ, tamennan arèya ghi' ètamen kèya ghâbây tamennan pangèyas. Tombuwân arèya èkoca' sambang darah (Indonesia), remek daging (Jhâbâ).

Jhâjhârbâ'ân ropaSunting

Ombhut, mampo tombu sampè' 1-2m tèngghina. Ḍâunna loncong, lancèp è ojungnga, alang sellèng, ra-kèra 7-10 cm, bârna pa'aḍâ'ânna bhiru dhinèng bârna sabhâligghâ mèra towâ. Kembhângnga kènè, abârna bhiru, bân tombu è kèmongnga ḍâun. Buwâna bunter loncong akanṭa kapsul[1].

PanyalambherrânSunting

Tombuwân arèya tombu dhuli Myanmar, Thailand, Indocina, Cèna bâgiyâan lao', Malaysia, bân Indonesia[2].

Paghuna'anSunting

È Thailand kapprana ghâbây nom-ènoman sè mabârâs panyakè' rahèm. Kellana ḍâun sambhung ḍârâ sè ella èpangghâng èyènom ka'angghuy nambhâi tel-ghâtel sareng orèng Indocina. Dhinèng è Jhâba èghuna'aghi ghâbây ma'ambu kalowarra ḍârâ bân racona jhuko'[2].

SombherSunting

  1. https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/flora/2/0/2010
  2. 2,0 2,1 https://www.researchgate.net/publication/324308141_Plant_Resources_of_South_East_Asia_no_12_2_Medicinal_and_Poisonous_Plants_2