Ṭong-cènṭongan

Ṭong-cènṭongan (Limnocharis flava) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Alismataceae. Tombuwân rabâ rèya bânnya' ètemmonè è sabâ bân tana salambânna. Biyasana ṭong-cènṭongan arèya tombu abhâreng bi' ècèng ghundung. Tombuwân arèya kappra èkaghâbây ghângan.

Ṭong-cènṭongan