Tanèyan

Nyara èyatorè longghu ḍâ'

ꦚꦫꦲꦺꦲꦠꦺꦴꦫꦺꦭꦺꦴꦁꦒꦸꦝꦃ
Wikipèḍia Madhurâ

ꦮꦶꦏꦶꦥꦺꦝꦶꦪꦩꦢꦸꦫ
Lombhung pangataowan mardhika bhâsa Madhurâ.

ꦭꦺꦴꦩꦧꦸꦁꦥꦔꦠꦲꦺꦴꦲꦤ꧀ꦩꦂꦢꦶꦏꦧꦱꦩꦢꦸꦫ
Satèya bâḍâ 1.249 serradhân è Wikipèḍia rèya.

Apa rowa Wikipèḍia? Maju aghâbây serradhân anyar

Wikipèḍia rowa proyèk ènsiklopèḍia (lombhung pangataowan) online sè universal, multibhâsa, bân aḍhâsaraghi ḍâ' wiki. Proyèk arèya pangarana aberri' kontèn sè bhibhâs èghuna'aghi bâli, objèktif, bân kennèng èbhuktèyaghi bi' rèng-orèng sadhâjâna. Sapa bhâi ollè nolès, meccè', bân mamolbul tèn-kontènna. È ḍinna', bâḍâ atoran ḍhâsar. Tèn-kontènna ngangghuy lèlla Creative Commons BY-SA. Mangkana, tèn-kontènna rowâ kennèng èsalèn bân èghuna'aghi bâli kalabân lèlla sè paḍâ.

Rèng-orèng sè nolès serradhân-serradhân è Wikipèḍia rowa ta' èbâjâr, aliyas paellan kabbhi. Rèng-orèng arèya alako kalabân cara song-osong lombhung areng-bhâreng è ḍâlem pemaoran ta'pa bâḍâ sè nyoro. Sapa bhâi ngennèng terkas aghâbây kontèn online, asal atoro' atoran sè èghuna'aghi bi' Yayasan Wikimedia bân pemaoranna. Contona, kontèn kodhu kennèng èbhuktèyaghi bân lajâk bâca, bân nèyap orèng sè nolès kodhu aotama'aghi patang ormat bân anḍhâp asor.

Bâḍâ bânnya' kaca bhântowan sè kennèng abhânto orèng anyar molaè aghâbây, meccè' serradhân, otabâ malebbhuwaghi ghâmbhâr. Ajjhâ' tako' atanya bân mènta tolong, apa polè bâ'na ghi' anyar è situs arèya. Kaca pakanḍhâ'ân kennèng èghuna'aghi ghâbây mabânnya' serradhân.


Patung kaju kerrabhân sapè Madhurâ, kèmpo'anna Tropenmuseum


Bhâsa