Aghâma, mènorot Kamus Besar Bahasa Indonesia, iyâ arèya sistem otabâ sip-prinsip kaparcajâ'ân ḍâ' Pangèran otabâ Tuhan. Oca' aghâma asalla ḍâri bhâsa Sansekerta sè artèna "tradisi" dhinèng oca' laèn sè para' paḍâ'â artèna iyâ arèya rèligi sè asalla dâri bhâsa Latin sè artèna "mengikat kembali" (ḍâ' Pangèran).

Aghâma è MadhurâSunting

Aghâma sè palèng bânnya' panyembhâna è Madhurâ iyâ arèya aghâma Islam.

Pranala loarSunting