Aghâma (Pèghu: أڬْاْما), mènorot Kamus Besar Bahasa Indonesia, iyâ arèya sistem otabâ sip-prinsip kaparcajâân ḍâ' Pengèran. Oca' aghâma asalla ḍâri bhâsa Sansekerta sè artèna "tradisi" dhinèng oca' laèn sè para' paḍââ artèna iyâ arèya rèligi sè asalla dâri bhâsa Latin sè artèna "nalèè polè" (ḍâ' Pangèran).

Aghâma è Madhurâ beccè'

Aghâma sè palèng bânnya' panyembhâna è Madhurâ iyâ arèya aghâma Islam.

Pranala loar beccè'