Astronomi

Astronomi panèka bisa èterjemaaghi dhâddhi èlmo nujum otabâ parbintangan. Astronomi ngotama'aghi pangamatan obyek è lowar planet bumi, dhâddhi bisa èlakonè bi' orèng sè ahli jughân bân sè amatir, salaèn nèka astronomi jughân aberri' panjelasan kadhâddhiân-kadâddhiân è lowar bhumi otabâ è lowar atmosfèr bhumi.

Sala sèttong galaksi è alam semesta

Kaè'an lowarSunting