Bây-labâyan

Bây-labâyan (Pipturus incanus) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka dâlem famili Urticaceae. Tombuwân arèya bisa tombu 6-20 m tèngghina. Bây-labâyan andi' kaghunaan sè lowas.