Bijjhân (Sesamum indicum) iyâ arèya ombhut osoman sè tamaso' ka ḍâlem famili Pedaliaceae. Tamenan arèya ètamen mènangka sombher mènnya' nabati sè biasa èkoca' mènnya' bijjhân. Asalla tamennan arèya ḍâri Afrika tropis kamoddhiân nyalambher ka tèmor sampè' ka India bân Cèna.

Buwâna bijjhân sè ghi' ngoḍâ