Dhâlubâng otabâ dhlubâng (Broussonetia papyrifera) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Moraceae. Ta' pèra' bhungkana, tapè dhâlubâng abujud lempèr sè è bhâsa Inḍonesia èkoca' kertas. Dhâlubâng sè èghuna'aghi ghâbây dhâlubâng iyâ arèya bhâbhâghânna.

Buwâna dhâlubâng