Jherruk macan (Citrus maxima) iyâ arèya jherruk sè ngasèlaghi buwâ sè palèng rajâ. Jherruk arèya mampo aadaptasi klabân daèra kerrèng bân rèlatif tegghu ka panyakè', otamana CVPD sè ella maancor patamenan jherruk è Indonesia. Jherruk macan andi' kultivar ongghulân è Indonesia:

  • Nambangan
  • Srinyonya
  • Magetan
  • Madu otabâ Bageng (tadâ' bighina)
Buwâna jherruk macan

Tello' kultivar è attas ètamen è sèntra pangasèl jherruk macan è daèra Kabupaten Magetan bân Madiun, dhinèng kultivar Madu/Bageng arèya ètamen è Kabupaten Pati.