Jherruk palappa (Citrus × aurantifolia) iyâ arèya jenis tombuwân sè alebbhu ka dâlem suku ruk-jherrukân (Rutaceae). Tombuwân arèya nyalambher è Asia bân Amèrika Tengnga. Jherruk rèya èkoca' kiya jherruk peccel.

Jherruk palappa bungkol (attas), bân sè ella èseksek (bâbâ)