Kacobhung

Kacobhung iyâ arèya tombuwân akembhâng anggota famili Solanaceae, tombuwân arèya ghi' akarabhât bi' Datura, kembhâng iyas sè kembhânga aropa tarompèt sè rajâ. Kacobhung biasana akembhâng potè otabâ, tapè hibridana akembhâng cem-macem bârna. Èparkèraaghi tombuwân arèya pertama kalè èangghuy ghâbây bhât-obhâtân è abad kasapolo.

Kembhânga kacobhung bârna potè