Keḍhâbung

Keḍhâbung otaba ḍhâbung (Parkia javanica) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Fabaceae. Buwâna akanta pette, bighina abârna celleng bân ta' abâu. Buwâna bisa kèya èghâbây obhât. Keḍhâbung èkoca' kèya kedawung (Jhâbâ), kupang (Sabah), amarang (Palawan), bân èn-laènna[1].

Keḍhâbung
Keḍhâbung

Paghuna'anSunting

Bighi, kolè' kaju, bân ḍâunna keḍhâbung kappra èghuna'aghi ghâbây cem-macem kaghuna'an. Bighina èkakan kèya, anḍi' ro'om sè ta' paḍâ. Bighina kappra ghâbây nambhâi mènjhen. Kolè' kaju bân ḍâunna ghâbây nambhâi mèncrèt kèya[2]. Kolè' buwâna ngasèllaghi bârna celleng otabâ sokklat, tapè ta' bânnya èyangghuy è pabrik[3].

SombherSunting

  1. https://uses.plantnet-project.org/en/Parkia_timoriana_(PROSEA)
  2. http://stuartxchange.ph/Kupang.html
  3. Sutradhar, B., Deb, D., Majumdar, K., & Datta, B.K. 2015. Short Communication: Traditional dye yielding plants of Tripura, Northeast India. BIODIVERSITAS 16 (2): 121-127.