Kecerdasan buatan

Kecerdasan buatan (bhâsa Inggris: Artificial Intelligence) ghâpanèka kecerdasan sè èlakonè sareng messin, bhidhâh kalabân kecerdasan alami, sè èlakonè manossa sareng hèwan. Cem-macem buku kecerdasan buatan sè kasohor ngartèaghi hal panèka mènangka alat ponapa bisaos sè mampo mempersepsikan kabâdâhan è sacangkobhengnga bân ngalakonè aksi sè bisa maksimalaghi peluang maollè tojjhuânna.