Lemarè otabâ lomarè panèka sala sèttong parabhut sè kèngèng èghuna'aghi ghâbây nyèmpen bhârâng, akadhi buku otabâ kalambhi.

Lemarè