Parsarekatan Bangsa-Bangsa

Parsarekatan Bangsa-Bangsa (PBB)

193 bangsa