Sabbhrâng longghâ

macemma tombuwân

Sabbhrâng longghâ (Ipomoea batatas) iyâ arèya tombuwân sè è bhâsa Inggris èkoca' sweet potato. Bâgiyân sè èmanfa'ataghi iyâ arèya ombina polana anḍi' gizi (karbohidarat) sè tèngghi. È Afrika, ombi sabbhrâng longghâ dhâddhi kakanan otama sè penting. È Asia, salaèn èkakan ombina, ḍâun ngoḍâna èkaghângan. Bâḍâ kèya jennis sabbhrâng longghâ laèn sè ètanem è pakarangan polana ḍâunna sè bhâghus èpandheng.

Kebbhuna sabbhrâng longghâ