Songay panèka ghilian aèng sè bessar bân ngenjher sè resbhes terros dâri olo sombher tor bahar.

songay Kapuas èabâs dâri attas