Kolek iyâ arèya la-ola sokkla ḍâri Inḍonesia, èkaghâbây dhuli gheḍḍhâng otabâ sabbhrâng longghâ sè èkolop bi' pathè bân ghulâ mèra. Kapprana kolek pèra' bâḍâ è bulân Pasa bhâi.

Kolek gheḍḍhâng