Tabbhuwân

Tabbhuwân (Carakan: ꦠꦧ꧀ꦧꦸꦮꦤ꧀) otabâ klèningan (ꦏꦭꦺꦤꦶꦔꦤ꧀) otabâ ghâmellan (ꦒꦩꦼꦭ꧀ꦭꦤ) iyâ arèya sala sèttong kabhângkèdhân tatèngghun sè aghânḍhu' pan-brâmpan kabhângkèḍhân laènna opama tanḍâ', ghenḍhing, musik, bân sastra. Oca' "tabbhuwân" dhibi' anḍi' oca' lèngghâ "tabbhu". Mènorot cara bhudhâjâ, oca' tabbbhuwân èyartèyaghi mènangka sakabbhina bujud kabhângkèdhân tatèngghun sè ngangghuy pakakas musik[1].

Pakakas tabbhuwân

Pakakas TabbhuwânSunting

È bâbâ rèya pakakas tabbhuwân:

 • Ghung
 • Ghâmbhâng/ghghâmbhâng/kalènang
 • Ghendhir
 • Bhunang
 • Saron
 • Ghâdhemmong
 • Lèntèng
 • Solèng
 • Ghenḍhâng
 • Kennong/punggang
 • Kempul/ghembhul
 • Ketthu'/keddhu'

SombherSunting

 1. Hidayatullah, Panakajaya (2017-12-26). "Ghending Dangdut: Artikulasi Budaya Masyarakat Madura dalam Seni Tabbhuwan". Resital: Jurnal Seni Pertunjukan (Journal of Performing Arts) (dalam bahasa Inggris). 18 (3): 113–132. doi:10.24821/resital.v18i3.2244. ISSN 2338-6770.