Jhâbâ Tèmor

Jhâbâ Tèmor (bhâsa Jhâbâ: ꦗꦮꦮꦺꦠꦤ꧀) iyâ arèya sala sèttong provinsi è tèmor Polo Jâbâ. Loassa korang lebbi 47.922 km² (palèng loas dâri sakâbhienna provinsi è Polo Jhâbâ), bân pendudukna korang lebbi 37.476.757 juta orèng (2010).

lambhâng propinsi Jâbâ Tèmor

Suku Jhâbâ aropa'aghi ètnis sè palèng bânnya' è Jhâbâ Tèmor. Salaèn etnis Jhâbâ, Madhurâ ètnis sè bâdâ è provinsi arèya. Orèng Madhurâ bânnya' sè neptep è Polo Madhurâ bân sè neptep è bâgiân tèmor Jhâbâ Tèmor, wilayahna èkennal bi' nyama daerah "Tapal Kuda".